Abonelik İşlemleri


Abonesiz Su Kullanımı

SASKİ ile su, kuyu suyu vs. mukavelesi yapan gerçek veya tüzel kişilere "abone" adı verilir. İdaremizle abonelik sözleşmesi yapmadan su kullanmayınız. Abonesiz su kullanımı tespit edildiğinde kullanımı yapanlar için "kaçak su kullanım tutanağı" tanzim edilerek kullanım yapılan su miktarı yönetmelik gereği cezalı olarak tahakkuk ettirilmekte ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır.

 

 

Yeni Abone Sözleşmesi

İlk abonelik işlemleri için belirtilen evraklarla birlikte SASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri  Servisimize müracaat edilmelidir. Abonelik sözleşmesi yapacak kişinin şahsen ya da noterce hazırlanan vekaletname ile belirlenen vekilin başvurması gerekmektedir.  Başvuru sonrasında aboneliğin talep edildiği adreste yapılan abone kontrolü neticesinde 2 gün sonra abone olacak kişinin tekrar Abone Servisine müracaatı sırasında abonelik ücreti tahsil edilir ve sözleşme imzalanır. Abonelik başvurusu yapan kişinin sayacı yok ise abone sayacını kurumuzdan ücret karşılığında alabilir.​

 

 

Abone Sözleşmesini indirmek için tıklayın.

 

Gerekli Evraklar

Abone Tipi

İstenen Evraklar

 

Konut Aboneliği

• İskân (Yapı Kullanım İzin Belgesi) Aslı ve Fotokopisi

• Tapu Aslı ve Fotokopisi

• Yapı, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamında İse Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi (DASK) Fotokopisi

• Kimlik Fotokopisi

• Sayaç Numarası

 

• Komşu Abone Numarası

 

İşyeri Aboneliği

• Vergi Levhası (Vergi Numarası/Vergi Dairesi)

• İmza Sirküleri

• Yetki Belgesi

• İskan (Yapı Kullanım İzin Belgesi)Tapu Aslı ve Fotokopisi

• Yapı, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamında İse Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi (DASK) Fotokopisi

• Sayaç Numarası

 

• Komşu Abone Numarası

 

Şantiye Aboneliği

 - İnşaat Abonelik Şartları (Gerçek Kişi)

• İnşaat Temel Ruhsatı- İnşaat (Yapı) Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi

• Proje Onay ve Kanal Bağlantı Ücreti Ödenmiş Makbuzu-Sistem Kontrolü

•İnşaat (Yapı) Ruhsatı Sahibinin Kimlik Fotokopisi                                            • Komşu Abone Numarası

- Şantiye-İnşaat Abonelik Şartları (Tüzel Kişi)

• İmza sirküleri (Noter Onaylı)

• Vergi Levhası (Vergi Numarası/Vergi Dairesi)

• Şirket Yetkilisi kimlik Fotokopisi

• Yetki Belgesi

• İnşaat (Yapı) Ruhsatı Sahibinin Kimlik Fotokopisi

• İnşaat Temel Ruhsatı- İnşaat (Yapı) Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi

Proje Onay ve Kanal Bağlantı Ücreti Ödenmiş Makbuzu-Sistem Kontrolü

 

• Komşu Abone Numarası

 

Sanayi Aboneliği

• Vergi Levhası (Vergi Numarası/Vergi Dairesi)

• İmza Sirküleri

• Yetki Belgesi

• İskan (Yapı Kullanım İzin Belgesi)

• Tapu Aslı ve Fotokopisi

• Yapı, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamında İse Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi (DASK) Fotokopisi

• Sayaç Numarası

 

• Komşu Abone Numarası

 

Resmi Kurum Aboneliği 

• Abonelik Talep Yazısı

• İskân (Yapı Kullanım İzin Belgesi) Aslı ve Fotokopisi

• Tapu Aslı ve Fotokopisi

• Yetki Belgesi

• Yetkili Kişi Kimlik Fotokopisi

 • Sayaç Numarası

 

• Komşu Abone Numarası

Park-Bahçe Aboneliği 

• İşletmeler Dairesi Başkanlığı’nın Şebekeye Uygunluk Görüşü

• Gereken Hallerde Alan Krokisi

• Tapu Aslı ve Fotokopisi

• Kiracı ise kira kontratı

• Kimlik Fotokopisi

• Bahçe üzerindeki yapının sürekli ikametgâh olarak kullanılmaması, bina içerisinde su tesisatı bulunmaması, diğer abone gruplarınca tanımlanan şekilde su kullanımı yapılmaması şartının sağlanması

Ksub Aboneliği (Kuyu Suları İçin)

• Tapu Aslı ve Fotokopisi

• Kimlik Fotokopisi

• Sayaç Numarası

• Komşu Abone Numarası

    • Osb’ler için protokollerinde belirtilen diğer evraklar​

 

 

Abonelik Depozito Bedelleri

 

 

NOT :
 • Sanayi Abonelerinin Depozito ücretleri Genel Müdür Yardımcısı tarafından belirlenmektedir.
 • Şantiye abonelerinin depozito bedelleri yönetmelik gereği yapı ruhsatında belirtilen m2 hesabına göre belirlenmektedir.
 • Kuyu suyu aboneliklerinde depozito bedeli yukarıda belirtilen tarifelerin 1/3 tutarındadır.
 • Resmi kurumlardan depozito ücreti alınmamaktadır.
 • Dernek aboneliklerinde depozito bedeli yukarıda belirtilmiş olan konut tarifeleri üzerinden yapılmaktadır.
 

Abone Sözleşmesinin İptali

Abonelik İptali için aboneliğe ait tüm borcun ödenmesi gerekmektedir. Abonelik sözleşmesi iptalinde abonenin SASKİ Abone İşleri Servisine nüfus cüzdan aslı (İşyeri/Sanayi abonelerinin imza sirküleri ve yetki belgesi) ile şahsen başvurması halinde iptal işlemi başlatılmaktadır. Kurumumuz ekiplerince kapama işlemi gerçekleştirilecek abonelikte yapılan endeks kontrolü neticesinde abone telefonuna gelen kısa mesaj doğrultusunda kurumumuza başvurarak iptal işlemini gerçekleştirilebilmektedir. Depozito iadesi güncellenerek hemen iade edilmektedir.​

 

 

Abone Devir İşlemleri

Mülk sahibi yada kiracılar abonelik sözleşmesini devir almak üzere aşağıda belirtilen belgelerle abone servisine müracaat etmelidir.

 • Nüfus cüzdan aslı
 • Mülk sahibi ise tapu fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratı fotokopisi
 • Lojman ise tahsis belgesi
 • Aboneliğe ait su faturası
 • Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi (DASK)

 


Mülk Alımı, Kiralanması ve Mülkten Ayrılırken Yapılması Gerekenler

 

Mülke ait su aboneliği olup olmadığı, abonelik varsa borcunun olup olmadığı ve sayacın üzerindeki endeksi alarak abone servisimize başvurarak abonelik devir işlemini gerçekleştiriniz. Mülke ait abonelik yok ise su kullanımı yapmadan abonelik işlemi yapmak üzere kurumumuza başvurunuz. Mülkten ayrılırken abonelik sözleşmenizi mutlaka iptal ettiriniz. İptal edilmeyen aboneliklerde mülkü terk etseniz dahi ilave tahakkuklardan dolayı yükümlü bulunursunuz.

 

Tahakkuk İşlemleri

Tahakkuk, okuma personeli tarafından el terminalleri ile yapılarak sistemimize yüklenir. Adresinize yapılan bildirimler 7201 sayılı kanun gereğince şahsınıza yapılmış kabul edilir. Son ödeme tarihi geçen faturalara 6183 sayılı yasada belirtilen usül ve oranlar üzerinden günlük faiz uygulanır. Faturalarınız V.U.K hükümlerine tabi değildir.5035 sayılı kanun gereğince tahakkuk ettirilen ÇTV ilgili belediyelere aktarılmaktadır.

 

Not:

 • Okunamayan sayaçlara ortalama tahakkuk yapılmaktadır.
 • Uzun süre su kullanmayacağınız hallerde ( seyahat, yazlık, vs.) fatura çıkmaması için SASKİ Abone İşleri' ne başvurmanız gerekmektedir.
 

Fatura İtiraz

SASKİ nun sorumluluk alanı sayacın girişine kadardır. Sayaçtan sonra meydana gelen arızalardan abone sorumludur. Yüksek faturanın sebebi aşağıda belirtilen sebeplerden biri ya da birden fazlası olabilir:

 

 • Suyun fazla kullanımı
 • Mülkün dahili tesisatında su kaçağı
 • Hatalı okuma
 • Sayaç arızası

 

​İlk iki sebep abonenin sorumluluğundadır ve faturanın ödenmesi gerekmektedir. 3. sebep olan " hatalı okuma" sahada ve ya ilgili serviste tespit ve teyit edilerek düzeltilir. Dördüncü sebep olan "sayaç arızası" abonenin başvurusu üzerine idaremizce sayaç sökülerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü' ne bağlı Ölçüler ve Ayar Amirliği' ne gönderilir. Yasa gereği sayacınızı test etme ve rapor düzenleme yetkisi sadece bu kurumu verilmiştir. İlgili kurum tarafından düzenlenen rapora göre tahakkuk değişmez ya da azalır.

 

 

Tahsilat Vezneleri

Tahsilat veznelerimizin listesine ve telefon numaralarına ulaşmak için lütfen tıklayın.

 

Anlaşmalı Bankalar

Su faturalarını ödemelerinizi yapabileceğiniz banka listesine ulaşmak için lütfen tıklayın.

 

Gezici Vezne

İdaremiz tahsilat veznelerimizin bulunmadığı yerleşim yerlerinde gezici veznemizle hizmet sunmaktadır. Aylık gezici vezne listesi için lütfen tıklayın.

 

Taksitlendirme İşlemleri

SASKİ ödeme güçlüğü çeken abonelerimiz için vade farksız taksitlendirme olanağı sağlamaktadır. Taksitlendirme yapmak isteyen abonelerimiz Abone servisimizde bulunan taksitlendirme servisimize nüfus cüzdan aslı ile birlikte müracaat ederek işlemlerini yapabilmektedirler. 

Tarifelerimiz

Değişik konut tiplerinde uygulanan tarife bilgilerini öğrenmek için lütfen tıklayın.

 

Kaçak Su Kullanımı

Abone sözleşmesi yapmadan su kullanmak ,sayaçsız yada sayacı işletmeyecek tertibatla su kullanımı ve sayaca müdahale etmek kaçak su olarak değerlendirilmektedir. Yönetmeliğimiz gereği kullanım ve sürece bağlı olarak değişen kaçak su kullanım cezası tahakkuk ettirilmektedir. Hizmet bölgelerimizde gece ve gündüz olmak üzere aralıksız kaçak kontrolleri yapılmaktadır.Ekiplerimiz kaçak kullanımları fotoğraf ile belgelemekte ve tutanak tutarak tebliğ etmektedir. Kaçak su kullananlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır . Mevcut sayacınız su faturalarında kayıtlı olan sayaç numarasından farklıysa, mührü kırık, tahrip edilmiş, patlak vs. ise Genel Müdürlüğümüze başvurarak kontrolünü ve sayacınızın değiştirilmesini sağlayınız.

 

Kaçak Su İhbarı

İhbar yapanların kimlik ibraz etmesine gerek yoktur.Tüm ihbarlar değerlendirilerek sahada uzman personellere kontrolü yaptırılarak tutanak tanzim edilir.

 

 • Kaçak su kullananları ihbar etmek vatandaşlık görevidir.
 • Kaçak kullanılan her birim su, suyun maliyetini artırmakta ve suyun pahalı olmasına neden olmaktadır.
 

Su Kesim İşlemi

Ödemelerini zamanında yapmayan, abonelik mukavelesi imzalamayan abonelerin suları ihbarsız olarak kesilir ve açma kapama ücreti tahakkuk ettirilir. Kesime konu olan borcun yapılandırılması, ödenmesi ve ya mukavelesizlikten suyu kesilenlerin mukavele yapmaları halinde suları 24 saat içerisinde açılır.

 

Borç Takibi ve Hukuki İşlemler

Su kesim işlemi yapıldıktan sonra ödenmeyen faturalar için ilgili birimler tarafından kontroller yapılmakta usulsüz ve kaçak kullanım tespit edildiğinde gerekli tutanaklar düzenlenip Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmaktadır. Borç miktarları yüksek olan abonelere telefonla ya da mektupla iletişim kurularak ödemeye davet yapılmaktadır. Bu tebligatlardan sonra ilgili abonelerin dosyaları Borç Takip Servisi tarafından kurumumuzun Hukuk Servisine havale edilerek haklarında icra takibi başlatılmaktadır.

Mukavelesiz su tüketiminden doğan borçlar mülk sahibinden tahsil edilmektedir. Mülk sahipleri işyeri ve ya evlerini kiraya verdiklerinde bu gibi durumlarla karşılaşmamak için kiracılarının SASKİ ile mukavele yaptıklarından emin olmaları menfaatlerinedir.

 

Sayaç Değişim

SASKİ arızalı sayaçlarınızı ücretsiz olarak değiştirmektedir. Sayacın gövdeden tahripli olması, camının kırık olması ve damga mührünün kopuk olması durumunda sayaçlar ücretli değiştirilmekte, sayaç bedeli dönem faturanıza yansıtılmaktadır.