2012-2016


SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2016 STRATEJİK PLANI
SUNUŞ 
 
Günümüz koşullarında değişim dinamik bir yapıya dönüşerek kişileri ve kurumları derinden etkilemeye başladı. Sürekli gelişen ve değişen küresel şartların beraberinde getirdiği bu süreçte, değişimin dinamizmine ayak uydurmak, değişimi yönetmek ve buna göre yönetim biçimini belirlemek kurumlar açısından son derece önemli oldu. Bu hızlı gelişen süreç kamu yönetiminde de kendisini gösterdi ve kamuda da yönetsel biçimi etkileyen reformları beraberinde getirdi. 2003 yılında yasalaşan ve kamu yönetiminde önemli değişiklikler öngören Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik yönetim ve stratejik planlama kavramları günlük hayatımıza girdi. Bu kanunla, kamu kurumlarının elindeki mevcut kaynakları en iyi şekilde yönetmesi, kısıtlı kaynaklara göre yatırımlarına yön vermesi, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda olması amaçlandı.  Bu süreçte tüm kamu kurumları stratejik planlarını hazırlamaya başladı ve kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeye çalıştı. SASKİ olarak bu süreci yasal bir zorunluluktan öte yönetsel bir araç olarak kullanma adına detaylı analiz çalışmaları yaparak bir önceki planımızı hazırladık, uygulamaya aldık ve başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Stratejik planımızı her yıl gözden geçirdik, gerekli     iyileştirmeleri yaptık ve uygulamaya aldık.

2012-2016 dönemi stratejik planını da aynı titizlik ve tecrübeyle hazırlamaya çalıştık. Mevcut durumun detaylı olarak analiz edilerek iyi bir analiz çalışması yapılmasının stratejik planın başarısını etkileyen önemli bir faktör olduğunu bilerek gerekli çalışmalarımızı planladık.

Stratejik planının hazırlanması sürecinde mevcut durum analizinin yanı sıra kurumumuzu ve faaliyetlerimizi etkileyen/etkilenen paydaşların da görüşlerini aldık. Vatandaşa yönelik hizmet memnuniyeti ve beklenti anketi, çalışanlara yönelik katılım anketi, çalışma gruplarının yaptığı kurum içi ve dış çevre analizleriyle birlikte hazırlık sürecini titizlikle gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmaları kurum yöneticilerinin tamamının katıldığı toplantılarda ayrıntılı olarak ele aldık, tartıştık ve değerlendirdik. Yapılan analizler ve değerlendirmeler neticesinde SASKİ olarak misyonumuzu ve vizyonumuzu güncelledik. Misyonumuzu tüm yöneticilerin katıldığı geniş katılımlı bir çalıştayla “Hayatın özü olan ‘su’ ve suyun varlığını; insan odaklı, bilgiye dayalı ve yenilikçi su politikalarıyla yönetmek.” şeklinde güncelledik. Vizyonumuzu da aynı şekilde katılımcı bir anlayışla güncellemiş olduk.  SASKİ olarak önümüzdeki 5 yıl içinde yapacağımız çalışmaları “Su kaynağı/kaynakları; korunması, oluşturulması ve geliştirilmesi, suyun güvenli bir şekilde transferi; isale edilmesi, depolanması, toplanması ve arıtılması, su kalitesi, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi ve sürdürülebilir etkin kurumsal yapı” 5S adını verdiğimiz, 5 stratejik alan üzerine inşa ettik.  Bu stratejik alanlar kapsamında 15 amaç ve 54 hedef belirledik ve bu hedeflere ulaşma noktasında ise birçok strateji belirledik.

Yapılan tüm çalışmalar SAKARYA’ya daha etkin ve kaliteli su yönetimi hizmeti vererek gelecek nesillerin ihtiyacı ve hayatın kaynağı olan “su”yu ve suyun varlığını etkin bir şekilde, insan odaklı, bilgiye dayalı ve yenilikçi su politikalarıyla yönetmek içindir.

Yapılan tüm analiz çalışmaları, toplantılar ve değerlendirmeler neticesinde katılımcı bir anlayış çerçevesinde 2012-2016 Stratejik Planını hazırlamış olduk. Bu bağlamda 2012-2016 dönemi Stratejik Planının oluşum aşamasında emeği geçen; değerli Genel Kurul üyelerimiz başta olmak üzere, tüm paydaşlarımıza,  çalışmalara aktif olarak katılan tüm SASKİ ailesine teşekkür eder, Stratejik Planımızın şehrimize hayırlı olmasını dilerim.
 
 
Dr. Rüstem KELEŞ
SASKİ GENEL MÜDÜRÜ
Kasım 2011

Konu ile İlgili Diğer İçerikler