Sudan taraf olarak, insan, çevre, bilgi ve teknoloji odaklı, sürdürülebilir bir su yönetimi ve kültürü oluşturmayı misyon edinmiş, su ekosistemine öncelik veren bir yaklaşımla sürdürülebilir su yönetişimi sağlayan, stratejik ve operasyonel düzeyde ulusal ve uluslararası su politikalarına katkı veren, kurumsal kapasitesini sürekli geliştiren, değer üreten, bilgi ve teknoloji odaklı, yenilikçi ve öncü bir kurum olmayı amaçlayan SASKİ tarafından, üretilen, saklanan, iletilen vb. şekillerde işlenen bilginin ve iş süreçlerinin büyük çoğunluğu bu bilgilerin işlendiği bilgi ve iletişim sistemlerine bağımlıdır. 
Bu bağlamda, Kurumumuzda yasal uyumluluklar gözetilerek, kurumun beklentilerine, iş süreçlerine, değişen ve gelişen teknolojiye uygun, gerektiği kadar bilme prensibine göre erişim kontrolleri uygulanarak güvenlik önlemleri alınır. Bilgi ve iletişim sistemlerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlayacak, bilgi varlıklarına yönelik kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehdidi tanımlayacak risk yönetimi uygulanır. Bu kapsamda bilgi güvenliği amaçlarımız; 
  • İş süreçlerinin yönetilmesinde standardizasyonun sağlanması, 
  • Kurumda işlenen verilerin, hizmet veren bilgi ve iletişim sistemlerinin gizlilik, bütünlük
  • ve erişilebilirliğinin en üst seviyeye çıkartılması, 
  • Tabi olunan her türlü ulusal ve uluslararası yasa, mevzuat, düzenlemeler ile
  • sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve belirlenen standartlara
  • uyumun sağlanması, 
  • Kurumun güvenli veri işleme konusunda imajının korunması, 
  • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığının oluşturulması ve kurumsal bilgi güvenliğine
desteğinin arttırılması. 
Bilgi güvenliği amaçlarını gerçekleştirmek ve TS ISO/IEC 27001 Standardında belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyulacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakların tahsis edileceğini, etkinliğinin değerlendirileceğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm ilgili taraflarca anlaşılmasının sağlanacağını taahhüt ederiz.