Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi


GENEL TANITIM 

İller Bankası tarafından yapılan, 05.04.2008 tarihinde SASKİ Genel Müdürlüğüne devredilen Akyazı Atıksu Arıtma Tesisinde konutlardan ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan atıksular arıtıltmaktadır. Sanayi kuruluşlarından gelen atıksular ön arıtımdan geçirilerek tesisimize alınmaktadır. Tesis, fiziksel ve biyolojik olmak üzere iki temel arıtma metodu ile işletilmektedir.
 
 
TESİSİN KONUMU
 
1941 yılında Belediye teşkilatı kurulan Akyazı İlçesi, Marmara Bölgesi’nin doğu kesiminde, Sakarya İli sınırlan içinde bulunmaktadır. İlçenin batısını Sakarya İli ve Sapanca, doğusunu Mudurnu, kuzeyini Hendek, güneyini de Göynük İlçeleri çevrelemiştir. Ortalama 50 m kotundadır.
 
İlçede yeraltı su seviyesi yüksektir. Bu seviye yaz ve kış aylarında değişim göstermekte olup, yaz aylarında 1.5 - 2.00 m kış aylarında ise 0.75 - 1.00 m arasında yer altı suyuna rastlanır.
 
Kanalizasyon sistemine bir mezbaha ve 2 adet süt işletmesi ve 1 adet Küçük Sanayi Sitesi dâhil olmaktadır.
 
PROJELENDIRME KRITERLERI
 Atıksu arıtma tesisi 50.000 nüfuslu bir ilçenin atıksuyunu arıtabilecek şekilde projelendirilmiştir. Şu anda tesis, 2015 yılına kadar olacak nüfusun atıksuyunu arıtabilecek kapasitededir.
 
Ø  2015 yılı;
Qort= 582,28 m3/sa,
BOİ5= 254.79 mg/L,
AKM= 350 mg/L,
KOI = 450 mg/L
 
Ø  2035 yılı;
Qort=1096,14 m3/sa,
BOİ5 =275.16 mg/L
 
 
KABA IZGARA
 
İnce ızgaraya gelecek atık yükünü azaltmak amacıyla 3 cm üzeri atıkların tutulması için tasarlanmıştır. Manuel olarak çalıştırılan kaba ızgaraya biriken atıklar el tırmığı ile alınmaktadır.
 
İNCE IZGARA
 
Arıtma birimlerine geçmeden önce atık suyun içerisinde bulunabilecek yüzey ve/veya atıksu ile sürüklenebilen karakteristikteki katı maddeleri atıksudan ayrılmak amacıyla ince ızgara kullanılmaktadır. İnce ızgara tesise gelen atıksu içerisindeki 1 cm den daha büyük parçacıkların tutulmasını sağlar. Böylece arıtma birimleri arasındaki boru – vana gibi ekipmanların tıkanması önlenmekte, atıkların çöktürme havuzları yüzeyinde yüzmeleri ve savakları tıkanmaları engellenmektedir.
 
PERFORE BANT IZGARA
 
İnce ızgaradan geçen üstübülerin ve 6 mm’ye kadar parçacıkların tutulmasını sağlar. Böylece üstübülerin tesis içerisindeki çamur boru hatlarında ve vanalarda birikerek bu hatlarda tıkanmalar meydana getirmesi önlenmektedir.
 
KUM TUTUCU
 
Kum tutucular atıksuyun içerisinde bulunan kum, çakıl gibi kolay çökebilen inorganik maddeleri tutmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu işlem ile pompaların aşınmasının, kanalların, boruların çöktürme havuzlarının ve çamur yoğunlaştırma havuzlarındaki tıkanmaların önlenmesi amaçlanmaktadır. Kum tutucuda 0.2 mm’den büyük çaplı kum taneciklerinin tamamı tutulmaktadır.
 
GİRİŞ TERFİ MERKEZİ
Giriş terfi merkezindeki dalgıç pompalar vasıtası ile gelen atıksuyun kotu yükseltilerek kendi cazibesiyle prosesteki çevrimini tamamlanmasını sağlanmaktadır. Terfi pompaları eş yaşlandırma sistemine göre çalışmakta olup pompalar giriş haznesindeki atıksu seviyesine göre devreye girmektedir.
 
TOC ANALİZÖRÜ
 
Giriş terfi merkezinde bulunan TOC Analizörü 9 dakikada bir giriş suyundan numune alarak atıksudaki Toplam Organik Karbon değerini ölçmektedir. Ayrıca sisteme entegre edilmiş ölçüm problarıyla giriş suyu sıcaklık, iletkenlik ve pH değerleri sürekli takip edilmektedir. Analizörde okunan değerlere göre Atıksu Arıtma Tesisi proseslerinde gerekli tedbirler alınmaktadır. 
 
 
ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZLARI
 
Tesisimizde 2 adet ön çöktürme havuzu bulunmaktadır. Ön çöktürme havuzlarında, çökelebilen ve yüzebilen maddelerin atıksudan ayrılması sağlanır. Böylece havalandırma havuzuna gelebilecek kirlilik yükü azaltılmış olur.
 
Ön çöktürme havuzlarından savaklanan atıksu, havalandırma havuzu besleme kanalına verilir; çöken çamur ise yarım köprülü sıyırıcılar ile sıyrılarak çamur toplama haznesinden yoğunlaştırma havuzuna gönderilmektedir.
 
Ön Çöktürme Havuzlarının Tasarım Kriterleri:
 
-          Havuz Çapı:18 m
-          Havuz Derinliği: h1=2,52m, h2=1,8m
-          Havuz Hacmi:549,4 m3
-          Savak uzunluğu:56,55 m
-          Havuz Yüzey Alanı:254,5 m2
 
 
 
HAVALANDIRMA HAVUZU
 
Ön çöktürme havuzlarından geçen atıksu havalandırma havuzunda geri devir çamuru ile karıştırılır. Havalandırma havuzları tam karışımlı sisteme göre çalışmakta olup atıksuya düşey milli yüzeysel havalandırıcılar vasıtası ile oksijen sağlanarak atıksu içerisindeki kirleticilerin mikroorganizmalar tarafından tüketilmesi sağlanır. Mikroorganizmalar; kirleticileri, yeni mikroorganizma sentezi ve yaşama faaliyetleri için kullanır.
 
Havalandırma Havuzu Tasarım Kriterleri:
 
-          Havuz Ebatları:16m x 51m x 4m
-          Havuz Hacmi:3264 m3
 
 
SON ÇÖKTÜRME HAVUZLARI
 
Tesisimizde 2 adet son çöktürme havuzu faaliyet göstermektedir. Havalandırma havuzunda biyolojik olarak arıtılan atıksu son çöktürme havuzuna gelmektedir. Arıtılan atıksudaki aktif çamur dibe çökerken, yüzeyde kalan arıtılmış su savaklanarak Karacasu Dersi' ne deşarj edilmektedir. Çöken aktif çamur yarım köprülü sıyırıcılar ile sıyrılarak çamur toplama haznesinden geri devir istasyonuna gönderilmektedir.
 
Son Çöktürme Havuzlarının Tasarım Kriterleri:
 
-          Havuz Çapı:25 m
-          Havuz Derinliği: h1=2,15 m, h2= 3,11 m
-          Havuz Hacmi:1290,3 m3
-          Savak Uzunluğu:78,5 m
-          Havuz Yüzey Alanı:491 m2
 
 
 
GERİ DEVİR TERFİ MERKEZİ
 
Son çöktürme çamur toplama haznesinden gelen kısmen yoğunlaştırılmış aktif çamur geri devir terfi merkezine gönderilir. Bu bölümde çamurun bir kısmı eş yaşlandırma sistemi ile çalışan geri devir pompaları vasıtasıyla havalandırma havuzuna geri verilirken bir kısmı da fazla çamur pompaları ile yoğunlaştırma tankına gönderilmektedir.
 
ÇAMUR YOĞUNLASTIRMA TANKI
 
Tesisimizde 1 adet yoğunlaştırma tankı faaliyet göstermektedir. Geri devir istasyonundan fazla çamur pompaları ile çekilen ve ön çöktürme havuzlarından gelen çamur, yoğunluğunu arttırmak amacı ile yoğunlaştırma tankında bekletilmektedir. Çamur yoğunlaştırıcıda çamurun katı madde muhtevası %2-3 seviyesine getirilerek  aerobik stabilizasyon havuzuna gönderilmektedir  Yoğunlatıma tankı yüzeyden savaklanan su ise havalandırma havuzuna arıtılmak üzere geri verilmektedir.
 
Yoğunlaştırma Tankı Tasarım Kriterleri:
 
-          Havuz Çapı:9,6 m
-          Havuz Derinliği: h1= 3,51 m, h2= 3,89 m
-          Havuz Hacmi:267,7 m3
-          Havuz Yüzey Alanı:72,3 m2
-          Savak Uzunluğu: 30 m
 
 
AEROBİK STABİLİZASYON HAVUZU
 
Yoğunlaştırıcıdan çıkan çamuru stabil hale getirilmek üzere çamur, aerobik stabilizasyon havuzlarına alınmaktadır. Aerobik stabilizasyon işlemi için gerekli oksijen 3 adet düşey milli havalandırıcılar vasıtası ile sağlanır. Çamur stabilizasyon havuzlarında uçucu katı madde miktarında %40’lık azalma sağlanması amaçlanmaktadır.
 
 
 
Aerobik Stabiliasyon Havuzu Tasarım Kriterleri:
 
-          Havuz Ebatları:13 m x 41 m x3,31 m
-          Havuz Hacmi:1764 m3
-          Havuz Yüzey Alanı:533 m2
 
 
MEKANİK SUSUZLASTIRMA ÜNİTESİ
 
Bu ünitede çamur susuzlaştırma ekipmanı olarak bir adet dekantör ve bir adet belt pres bulunmaktadır. Susuzlaştırma işlemi için çamur stabilizasyon havuzundan alınan çamura %0,2 lik katyonik polielektrolit çözeltisi dozlanarak çamurun susuzlaştuırma işlemi öncesi şartlandırılması sağlanmaktadır. Daha sonra dekantör ve/veya belt pres vasıtasıyla çamur susuzlaştırma işlemine tabi tutulmaktadır. Susuzlaştırma işlemi sonucunda oluşan ve %19-24 katı madde oranına sahip çamur keki düzenli depolama sahasına gönderilmektedir.
 
 ÇIKIS YAPISI
 
Tesiste arıtılan atıksu tesis içinde üstü açık, tesis dışında kapalı olan çıkış kanalı yolu ile Karacasu Deresi'ne deşarj edilmektedir.
 
 
LABORATUVAR
 
Labaratuvarda, tesis işleyişinin günlük kontrolünün yapılabilmesi için tesisin belirlenen bölgelerinden alınan numuneler analiz edilmektedir. Analiz sonuçlarından elde edilen verilere göre tesis işleyişi kontrol edilebilmekte ve S.K.K.Y. Tablo 21.3: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 3: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 600-6000 Kg/Gün’den Büyük, Nüfus=10000-100000)' de belirtilmiş olan standart sınır değerlerin altında arıtılmış olan atıksu alıcı ortama deşaj edilmektedir. Alınan numunler ayrıca belirli periyotlarda TÜRKAK tarafından akredite edilen SASKİ Genel Müdürlüğü Su ve Atıksu Kontrol Labaratuvarında analiz edilmektedir.
 
SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMİ(SAİS) KABİNİ
 
Kabin içerisine kurulan problar ile birlikte çıkış suyu analiz edilerek, anlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından on-line izlenmektedir.(İletkenlik,ph,sıcaklık,çözünmüş oksijen,debi)
 
 
SCADA SİSTEMİ
 
SCADA sistemi ile proses uzaktan kontrol edilebilmekte ve gerekli müdahaleler yapılabilmektedir. Bu sistem tesisin personelden bağımsız olarak işletilmesine, anlık ve toplam olarak istenen verilerin geriye dönük olarak kaydedilmesine, oluşan arızalara anında müdahale edilebilmesine imkân sağlamaktadır.
 

FOTOĞRAF GALERİSİ